Adatkezelési irányelvek

Az üzemeltetők a weboldal a használata során a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki kívülálló harmadik személy számára.

Általános adatok:
Weboldal: https://online-masszazs-tanfolyam.hu
Tárhely szolgáltató: EZIT KFT

Jogait tiszteletben tartjuk, kéréseit a jogszabályban rögzített határidőkön belül igyekszünk teljesíteni. Adatait úgy kezeljük, ahogy mi is elvárjuk saját adataink kezelését másoktól.

Személyes adatai védelme számunkra kiemelten fontos szempont és soha nem adjuk el másnak, soha nem használjuk fel más célra mint amire megadta azokat.

Adatkezelő:
Név: Baranyi Ágnes egyéni vállalkozó
Székhely: 1035.Budapest, Vörösvári út 7. 5/29.
Fő tevékenység: 855901 ’19 M.n.s. egyéb oktatás
Nyilvántartó hatóság: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Nyilvántartásba vételi szám: 55203849

A.sz. 56549319-1-41 A szolgáltató kisadózó.

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/002773

Felnőttképzési nyilvántartást vezető hatóság megnevezése: Pest Megyei Kormányhivatal Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály
Kamarai tagság: Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

OTP Bank: IBAN: HU 25 11773030 07273915 00000000

SWIFT KÓD: OTPVHUHB

A személyes ügyfélszolgálat:
A székhelyen előzetes egyeztetés alapján. Adatkezelő 1. elérhetőségein.

1035. Budapest, Vörösvári út 7. 5/29.
E-mail: agi0510@gmail.comA jelentkezési űrlap kitöltésével a jelentkező vállalja a felelősséget az abban szereplő adatok valódiságáért és hitelességéért.

A hibák kijavításának eszköze a jognyilatkozat megtétele előtt a jelentkező részéről történő átolvasás és kijavítás. Amennyiben valamely mező kitöltése hibásan történt meg, a felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a hibás adatot mielőbb kijavítsák bármikor a szerződés ideje alatt. A jóhiszemű adat tévesztés a felek kölcsönös szándéka szerint nem minősül szerződésszegésnek.

Adatkezelési tájékoztató hírlevél feliratkozás során felmerülő adatkezeléshez. Az adatkezelést a GDPR hatályos rendelkezésinek megfelelően értelmezi és kezeli.

 1. Feliratkozási feltételek

Az online-masszazs-tanfolyam.hu. weboldalon kezdeményezett feliratkozás jelen feliratkozási feltételek kifejezett elfogadását jelenti, azaz a blog értesítő, ingyenes tartalmak letöltése és/vagy a hírlevél feliratkozással az érintett kifejezett előzetes hozzájárulását adja. A weboldaltól (online-masszazs-tanfolyam.hu) elektronikus levelet fogadjon, amelyek a termék/szolgáltatás felhasználása vonatkozó információkat, segédleteket, véleménykéréseket, a weboldalak tartalmára vonatkozó értesítéseket, és bizonyos esetekben az üzemeltetőnek és alkalmanként üzleti partnereinek termékeit, szolgáltatásait reklámozó hirdetést is tartalmazhatnak.

A nem létező e-mailcímmel, a hírlevél gyűjtő típusú e-mailcímmel, valótlan adatokkal kezdeményezett feliratkozást  figyelmeztetés nélkül töröljük az adatbázisból és kizárjuk a weboldalak hírlevél olvasóinak köréből.

Hírlevél
Email címe és neve megadásával feliratkozhat a hírlevelünkre. Emailben tájékoztatjuk aktuális ajánlatainkról a kiválasztott képzés menetéről, eseteges változásokról; szakmához kapcsolódó lényeges információkról. Minden emailbe teszünk leiratkozó linket, hogy bármikor lemondhassa. Adatokat az utolsó interakció után 365 napig tároljuk.

 1. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

Az adatkezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, hatályos szövege: https://eurlex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri= A hírlevél feliratkozás során felmerülő adatkezelésekre az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

Az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok CELEX:32016R0679&from=HU az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infó tv.),

III. A kezelt adatokra vonatkozó információk

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

1 . A FAR-nak (Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszer) nyujtott kötelező adatszolgáltatás

 • a. viselt név,
 • b. születési név,
 • c. születési hely és idő,
 • d. anyja neve,
 • e. legmagasabb iskolai végzettség,
 • f. e-mail cím
 • g. okatási azonosító száma (OM azonosító ha tudja)

2. Számlázási adatok

 • a. név/cégnév
 • b. posta/székhelycím,
 • c. adószám

Az Ön helyesbítéshez való joga

Ön jogosult a személyes adatai helyesbítésére. E joga

 • a. nem terjed ki az anonim adatokra;
 • b. az Önre vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
 • c. nem terjed ki a nem Önre vonatkozó személyes adatokra; és
 • d. magában foglalja az egyértelműen Önhöz kapcsolható álnevesített adatokat.

Az Adatkezelő az Ön kérése alapján megfelelően javítja vagy kiegészíti személyes adatait. Az Adatkezelő az Ön személyes adatainak helyesbítéséről tájékoztatja a személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). Az Adatkezelő azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok helyesbítéséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

 1. Törléshez való jog

Ön jogosul a személyes adatai törlésére. Ha kéri, azonosítás után kiadjuk adatait. Ha kéri, töröljük azokat.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az Ön személyes adatait, amennyiben:

 • a. az Adatkezelő kezeli e személyes adatokat,
 • b. Ön a személyes adatai törlését kéri,
 • c. a személyes adatok nem szükségesek azon célokra, amelyekre az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az Ön személyes adatait, ha

 • a. az Adatkezelő kezeli az Ön személyes adatait, és
 • b. Ön a személyes adatai törlését kéri, és
 • c. Ön visszavonja a hozzájárulását, amin az adatainak kezelése alapul, és
 • d. nincs más jogalap az Ön adatainak további kezelésére.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az Ön személyes adatait, ha

 • a. az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és
 • b. Ön tiltakozik az ellen, hogy az Adatkezelő kezeli a személyes adatait, és
 • c. az ilyen személyes adatok kezelését megalapozó jogszerű ok nem élvez elsőbbséget az Ön tiltakozásával szemben.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az Ön személyes adatait, ha

 • a. Ön a személyes adatai törlését kéri, és
 • b. az ilyen adatok Adatkezelő általi kezelése nem jogellenes, vagy
 • c. a törlés kötelező a hatályos törvények értelmében, vagy
 • d. az Ön adatait az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában gyűjtik.

Az Adatkezelő az Ön személyes adatainak törléséről tájékoztatja a személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). Az Adatkezelő azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok törléséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

 1. Az Ön joga az adatkezelés korlátozásához

Ön kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását. Az Ön joga a személyes adatai kezelése korlátozásának kérése vonatkozásában

 • (a) nem terjed ki az anonim adatokra;
 • (b) az Önre vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
 • (c) nem terjed ki a nem Önre vonatkozó személyes adatokra; és
 • (d) magában foglalja az egyértelműen az Önhöz kapcsolható álnevesített adatokat.

Az Adatkezelő korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését arra az időszakra, amely alatt ellenőrzi az ilyen adatok pontosságát, ha Ön a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri és Ön vitatja az ilyen adatok pontosságát. Az Adatkezelő korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését, ha Ön olyan adatok kezelésének korlátozását kéri, amelyek kezelése jogellenes, és Ön ellenzi az ilyen adatok törlését.

Az Adatkezelő korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését, ha

 • (a) Ön a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri, és
 • (b) az Adatkezelőnek már nincs szüksége ezekre az adatokra az adatkezelése céljából, és
 • (c) Ön az adatait jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli.

Az Adatkezelő korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését, ha

 • a. Ön tiltakozik az olyan személyes adatai kezelése ellen, amik szükségesek az Adatkezelő jogos érdekei céljából, és
 • b. Ön annak visszaigazolására vár, hogy az Ön személyes adatainak az Adatkezelő általi kezelésére van jogszerű ok, amely nem élvez elsőbbséget az Ön tiltakozásával szemben.
 1. Adathordozhatósághoz való joga

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.

Továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ez akadályozná (ahol technikailag lehetséges) azt az adatkezelőt, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az Ön adathordozhatósághoz való joga:

 • (a) nem terjed ki az anonim adatokra;
 • (b) az Önre vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
 • (c) nem terjed ki a nem Önre vonatkozó személyes adatokra; és
 • (d) nem terjed ki az egyértelműen álnevesített adatokra.
 1. Az Ön, mint érintett kérelmének ügyintézési határideje

Az Adatkezelő az Önt a fentiek szerint megillető jogosultságokra vonatkozó kérelmekre indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül válaszol.

 1. Panasz benyújtásához való jog

Ha Ön úgy véli, hogy a jogait megsértették, az Adatkezelő azt javasolja, hogy kezdeményezzen egyeztetést az Adatkezelővel közvetlen kapcsolatfelvétel útján. Ha az ilyen egyeztetés nem vezet eredményre, vagy ha Ön nem kíván részt venni ilyen tevékenységben, a bírósághoz vagy a NAIH-hoz fordulhat. Bírósági eljárás kezdeményezése esetén dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg.

A NAIH kapcsolati adatai a következők: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; weboldal: www.naih.hu

 1. A jelen tájékoztató módosításai

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa a jelen tájékoztatót. Az Adatkezelő adott esetben levélben vagy e-mailben és minden esetben a vonatkozó jogszabályok szerint tájékoztatja az ügyfeleket az ilyen módosításokról.

Tárhely szolgáltató adatai:

Név: EZIT Kft.

Székhely: H-1132 – Budapest – Victor Hugo utca. 18-22.

Adószám: 23493474-2-41

Cégjegyzékszám: 01-09-968191

Ügyfélszolgálati elérhetőségei:

Telefon 0-24: +36 1 700 40 30

Személyes ügyintézés: hétfőtől péntekig (munkanapokon) 09:00-17:00
1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. V. em 5021.

Online ügyfélkapu: client.ezit.hu

Általános ügyfélszolgálat: info@ezit.hu